Hoặc anh có thể nhập bằng tay, nhập vào các số của bạn ETH ví